Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘https://turankuyumculukmt.com.tr’)

Turan Kuyumculuk MT firmasına (‘Firma) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler

(‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi

olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı

olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine

sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı

ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu

site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online

veya yazık olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve

yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

1. SORUMLULUKLAR

Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt

eder.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlışbilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlalihalinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

Firma tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi,

geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye

erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol

(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen

sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet

adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin

toplanmasını kabul eder.

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi

bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı,

3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik,

kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri

teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde

oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri,

bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma

hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı

hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma

hakkını saklı tutar.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan

ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1.İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka,

patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri

mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait

olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret

edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri

mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde

çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak

kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı,üçüncü kişilerin uğradıkları

zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme

masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere

diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel

bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı,

adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı

tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli

Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2.Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon,

duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak

üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve

demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile

paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti

almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgilerfirma

bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve

kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla

kullanılabilecektir.

3.3.Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir

gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma,

derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti

almaktan imtina eder.

3.4.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde

bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri

gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi

makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ

AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU

GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ

BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL

OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM

BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR

GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini

vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı

bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap

güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve

güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden

Firma sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın,

patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik

ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları,

elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep”

olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa

edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın

işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen

geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam

eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme

şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede

yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek

Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya

devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm

bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda

belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği

adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde

yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak

tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için

çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve

belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu

kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.